top of page

בידוד תרמי - חישובים תרמיים

הגדרות התקן הישראלי ת"י 1045. (בנוסף לתקן זה יש להתייחס לתקני בניה ירוקה)

בניין מגורים

בניין שיש בו יחידות דיור כהגדרתן בסעיף 32 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965, כלהלן:"יחידת דיור - מערכת חדרים, על חדרי השירות שלה, הנועדת למגורים של משפחה אחת".

להלן פירוט הגורמים המשמשים בתקן זה לתכנון נכון:

רוחב שכבת חומר בידוד רוחב שכבת בטון עברות תרמית נפחית (וט למ"ק לק')

רוחב גשר תרמי (ס"מ)

התנגדות תרמית אופיינית (מ"ר ק' לווט)

מקדם הבליעה של קרינת השמש על המשטח (תלוי בגוון)

מוליכות תרמית (וט למ' לק')


שטח פתחי מערכת זיגוג או דלת (מ"ר)

גורם כיוון (לתיקון הסטייה מהצפון)

מקדם רווח חום סולארי של מערכת זיגוג

גורם השפעת ההצללה של מצליל עילי גורם השפעת ההצללה של מצליל צידי כיוון אלמנטי מעטפת הבניין היחס בין שטח פתחי מערכת זיגוג לבין השטח הכולל של הקירכמו כן חשוב לא פחות להתיחס למפת חלוקת הארץ לאזורי אקליםחלוקת הארץ לאזורי אקלים תהיה כמפורט בתקן הישראלי ת"י 1045 חלק 10. רשימת היישובים והאזורים שאליהם הם שייכים מובאת בטבלה 1 - רשימת יישובים לפי אזורי אקלים, שבתקן הישראלי ת"י 1045 חלק 10.

התנגדות תרמית אופיינית של אלמנטי מעטפת- ההתנגדות התרמית האופיינית המינימלית של אלמנטי המעטפת, לפי סוג האלמנט, לפי המסה שלהאלמנט ליחידת שטח ולפי אזור האקלים

- נוסף על דרישות תקן זה תתאים ההתנגדות התרמית האופיינית של אלמנט מעטפת גם למפורט בתקן הישראלי ת"י 1045 חלק 0 סעיף 6 – כללים לקביעת התנגדות תרמית אופיינית של אלמנטי מעטפת, לדוגמה בנושאים אלה:

- קביעת מסה של קירות חוץ שכבתיים;

- דרישות לקירות צמודי קרקע;

- דרישות לקירות עם מרווחי אוויר;

- דרישות לגגות עם חלל.

- על כיסי גרירה חלות הדרישות של קירות הפרדה בין דירה לבין חללים סגורים שאינם מחוממים או מקוררים. המסה ליחידת שטח של קיר עם כיס גרירה וההתנגדות התרמית האופיינית שלו מתייחסותרק לשכבות שבצד הפנים של כיס הגרירה.על אף האמור בטבלה 1, הדרישה להתנגדות התרמית האופיינית המינימלית של כיס גרירה וארגז תריסבשטח של עד 20% משטח קיר חוץ של החדר, כשהמסה ליחידת שטח של השכבות שבצד הפנים של הכיסשווה 50 ק"ג למ"ר או פחות, תהיה 0.75 מ"רק' לווט.

- כאשר הבידוד התרמי נעשה בשיטת "הגג ההפוך" (הבידוד התרמי מצוי מ


על שכבת האיטום), הוגדלה התנגדות התרמית האופיינית של שכבת הבידוד ב- 20%

- לרצפה צמודה לקרקע, כפי שמוגדר בתקן הישראלי ת"י 1045 חלק 0, אין דרישה לגבי ההתנגדות התרמית האופיינית המינימלית שלה.6.6. מערכות זיגוג בדירה (למעט בחדרי שירות אשר שטחם אינו גדול מ- 0.4 מ"ר) יהיו בהתאם לסיווג שבתקןהישראלי ת"י 1068 חלק 1, כלהלן:

- באזורי אקלים א, ב ו- ד בבנייני רבי- קומות - סוג B לפחות;

- באזור אקלים ג בבניינים (למעט בניין רב- קומות) - סוג B לפחות, ובבניין ר


ב- קומות - סוג C לפחות.

- שיטת החישוב של ההתנגדות התרמית האופיינית מפורטת בתקן הישראלי ת"י 1045 חלק 0.

לדוגמא בידוד תרמי בגגות רעפים:

70% מהאנרגיה החמה חודרים אל תוך הבית דרך גג הרעפים יש באפשרותנו לחסוך

עד 50% מאנרגית החשמל שאנו משקיעים במיזוג הבית על ידי כך שנבודד את גג הרעפים

ונשאיר את האנרגיה החמה בחוץ.

רוב מערכות הבידוד לגגות רעפים מבוססים על רדידי אלומיניום.

היכולת לבודד תרמית נמדדת בערכים של התנגדות תרמית המצויינת באות R.

בדרך כלל צידו המבריק של רדיד האלומיניום מופנה כלפי חוץ ופה החיסרון הגדול ,ברגע

שצידו המבריק של רדיד האלומיניום מתכסה באבק(מהר מאוד מספר שבועות)


ההתנגדות

התרמית נסוגה (0.3 במקום 3.3 R ) לכן כאשר אתם הולכים לרכוש מערכת בידוד תרמי

תוודאו שמערכת זו עברה בדיקה ואישור של מכון התקנים לגבי התנגדות תרמית בתנאי אבק.

ישנה מערכת בידוד תרמי המבוססת על שני רדידי אלומיניום כאשר הצד המבריק מופנה

כלפי פנים ובאמצע שכבת סיבי פוליאסטר בעובי 7 ס"מ מערכת זו עומדת על התנגדות

תרמית של 2.5 R בתנאי אבק.

במידה ותתקינו מערכת בידוד טובה תוכלו להוריד את הטמפרטורה בעלית הגג 10-12

מעלות , אפשר להוסיף למערכת הבידוד מאוורר חשמלי בעל יכולת שאיבה של 500

מ"ק/שעה פעולה זו מורידה את הטמפרטורה בעלית הגג 3-4 מעלות נוספות.


Comments


bottom of page